top of page

OPĆI UVJETI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE EKO EXPLORATIONS D.O.O.

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Ovdje objavljeni Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju između Eko Explorations d.o.o. (ovlaštene turističke agencije) i putnika koji ugovara odabrano putovanje, izlet, aranžman ili neku drugu uslugu ponuđenu u okviru djelatnosti turističke agencije. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena specifična odredba različita od objavljenih u točkama ovih Općih uvjeta, primjenjuje se odredba objavljena u programu.

 

Također, Općim uvjetima utvrđuju se postupak rezervacije, plaćanja, korištenja usluge i reklamacije usluga ponuđenih na web stranicama turističke agencije na adresi www.goexplorecroatia.com i www.greenyogitraveler.com te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u organizaciji Eko Explorations d.o.o.

 

2. PRIJAVE

 

Za putovanje se može prijaviti do popunjavanja raspoloživog broja mjesta. Kod prijave se ispunjava prijavni dokument (Ugovor o putovanju) koji sadržava osnovne podatke o putniku i osnovne podatke o aranžmanu. Prilikom prijave putnik mora dati sve podatke i dokumente koji su potrebni za određeni aranžman. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Također eventualnu promjenu imena putnika ili datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija. Uplatom akontacije Ugovor o putovanju se smatra važećim i njegove odredbe od tog trenutka obvezuju ugovorne strane. Sve što je objavljeno u aranžmanu za koji je načinjen Ugovor o putovanju, za Eko Explorations i putnika pravna je obveza i sastavni dio zaključenog ugovora. Ugovor se šalje na e-mail adresu putnika, a na zahtjev putnika i u papirnatom obliku poštom.

Osoba koja je izvršila rezervaciju i/ili uplatu u ime više putnika potvrđuje da je ovlaštena zastupati sve putnike imenovane u Ugovoru o putovanju te se obvezuje svim putnicima proslijediti sve bitne informacije o ugovorenim uslugama, kao i upoznati ih s pripadajućim Općim uvjetima.

 

3. SADRŽAJ ARANŽMANA

 

Cijena aranžmana, po pravilu, uključuje (osim ako u aranžmanu nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ako je u aranžmanu posebno navedeno, cijena aranžmana može uključivati i druge usluge (npr. putničke pristojbe stranih zračnih luka, troškove stručnoga i mjesnog vođenja, fakultativne izlete, ulaznice za objekte koji se posjećuju). Posebne usluge koje putnik zahtijeva (posebna prehrana, poseban smještaj i sl.) nisu uključene u cijenu aranžmana te ih putnik prilikom prijave mora zatražiti. Ugovor o putovanju obvezuje Eko Explorations d.o.o. na izvršenje svih usluga navedenih u aranžmanu, i to u opsegu i sadržaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju iznimnih okolnosti – više sile. Izvršenje posebnih usluga, koje putnik zahtijeva, Eko Explorations d.o.o. turistička agencija će preuzimati ovisno o mogućnosti njihova izvršenja; te će ju usluge obvezivati jedino ako se u ugovoru izričito obvezala na njihovo izvršenje.

 

4. UPLATE

 

Cijene aranžmana su izražene u kunama i u Eurima. Putnikova je odluka u kojoj valuti će uplatiti aranžman. Po dogovoru aranžman je eventualno moguće uplatiti u nekoj drugoj valuti uz prethodno odobrenje Eko Explorations d.o.o. Rezervacija se smatra potvrđenom kada putnik uplati akontaciju u iznosu od 30 % cijene aranžmana. Preostali dio do pune cijene aranžmana, kao i eventualnu cijenu posebnih usluga koje nisu uračunate u cijenu aranžmana, putnik će podmiriti najmanje 30 dana prije početka putovanja. Kod prijave u roku kraćem od 30 dana, uplaćuje se 100 % iznosa. Navedeni će se način plaćanja primjenjivati u svim slučajevima osim ako nije navedeno drugačije plaćanje za pojedini aranžman (o čemu će putnik biti upoznat prije plaćanja akontacije/prihvaćanja Ugovora o putovanju).

 

5. CIJENE

 

Kalkulacije su rađene na bazi usluga i odnosa valuta na dan koji je naveden u programu. Eko Explorations pridržava pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena usluga, ili promjene BSR tečaja valuta za više od 3 % u odnosu na tečaj na dan naveden u programu. Ako povećanje ugovorene cijene prijeđe 8 %, putnik ima pravo raskinuti ugovor, bez obveze nadoknade nastale štete, kao i na povrat novca koji je uplaćen Eko Explorations d.o.o. turističkoj agenciji.

 

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

Hoteli i ostali objekti u aranžmanu označeni su kategorijom prema uzancama pojedine zemlje ili regije. Ako putnik nije zatražio ugovaranje sobe s nekim posebnim obilježjima (komfor, određeni kat i sl.), prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za izdavanje u naznačenom objektu. Eko Explorations d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu reklamaciju koja nije u skladu s opisom usluga u ugovorenom aranžmanu.

 

7. PROMJENA ARANŽMANA

 

Eko Explorations d.o.o. zadržava pravo promjene aranžmana ako su nastale izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili otkloniti (vidi točku 3). U tom će slučaju Eko Explorations d.o.o. nastojati izvršiti ugovorene usluge u skladu s mogućnostima u danoj situaciji. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo objektom iste ili više kategorije na teret Eko Explorations d.o.o., u istome mjestu ili uskoj okolici. Eko Explorations d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promjena reda letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije koje su izvan utjecaja Eko Explorations d.o.o.), i to bez isplate odštete te u skladu s važećim propisima u međunarodnom prometu. Ako se aranžman bitno izmijeni bez opravdanog razloga, Eko Explorations d.o.o. putniku će vratiti sav iznos primljenog novca, uz uvjet da putnik odustane od putovanja prije njegova početka. Ako se aranžman bitno promijeni u tijeku realizacije, putnik snosi troškove realiziranih usluga do trenutka odustajanja.

 

8. PRAVO NA OTKAZ ARANŽMANA

 

Eko Explorations d.o.o. ima pravo otkazati aranžman, potpuno ili djelomično, ako prije ili tijekom realizacije nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja ili prodaje, bile opravdan razlog da se aranžman ne objavljuje, odnosno prodaje. Eko Explorations d.o.o. može otkazati aranžman i kad nije prijavljen minimalni broj putnika izričito predviđen za pojedinu vrstu aranžmana. U slučaju potpunog otkaza aranžmana prije početka putovanja, Eko Explorations d.o.o. neće morati nadoknaditi putniku bilo kakvu štetu, nego samo vratiti primljeni iznos naknade. Ako je tijekom realizacije zbog navedenih razloga otkazan aranžman, Eko Explorations d.o.o. je obvezan nadoknaditi iznos nerealiziranog dijela aranžmana.

 

9. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

 

Osim ako drugačije nije navedeno, u slučaju odustajanja pojedinca od putovanja Eko Explorations d.o.o. primjenjivat će sljedeću ljestvicu obračuna troškova storniranja:

 

  1. ·do 30 dana prije putovanja Eko Explorations zadržava 30 % od cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna

  2. ·od 29 do 15 dana prije putovanja Eko Explorations zadržava 50 % od cijene aranžmana

  3. ·od 14 do 8 dana prije putovanja Eko Explorations zadržava 75 % od cijene aranžmana

  4. ·od 7 do 0 dana prije putovanja, te za vrijeme putovanja Eko Explorations zadržava 100 % od cijene aranžmana.

 

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onoga u navedenoj ljestvici, Eko Explorations d.o.o. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkaza aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. Ako putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Eko Explorations d.o.o. primijenit će navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. U slučaju otkazivanja putovanja zrakoplovom i kupljene zrakoplovne karte, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika.

 

10. OBVEZE PUTNIKA

 

Putnik mora voditi računa o osobnim dokumentima koji moraju biti u skladu s uvjetima predviđenima graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske, i zemalja u koje se putuje. Putnik također mora pribaviti sve potrebne vize, dokumente i potvrde koje su predviđene za određeno putovanje. Ako su u pojedinom aranžmanu sadržana posebna pravila koja obuhvaćaju obvezna cijepljenja i nabavu određenog dokumenta, putnik mora prije početka putovanja posjedovati potrebne potvrde i dokumente o cijepljenju. Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Eko Explorations agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Eko Explorations d.o.o. ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja.

 

AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA

U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je uglavnom 100%. Iz tog razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranja od otkaza. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Putnik se mora držati kućnog reda u hotelima i ostalim smještajnim objektima, te surađivati s predstavnikom Eko Explorations agencije i davaocem usluga u dobroj vjeri. Ako putnik zbog ne držanja ovih odredaba ne može početi ili nastaviti ugovoreno putovanje, sve troškove i štetne posljedice koje iz toga proizađu putnik će snositi sâm. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka. Troškove eventualnog gubitka i krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik.

 

10. OBVEZE EKO EXPLORATIONS d.o.o.

 

Eko Explorations d.o.o. mora se brinuti o izvršenju usluga kao i o izboru davaoca usluga pažnjom dobroga gospodarstvenika, te se u svakom trenutku brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Eko Explorations d.o.o. mora putniku pružiti sve usluge navedene u aranžmanu, te će odgovarati zbog eventualnoga potpunoga ili djelomičnog neizvršenja usluga, osim ako se neizvršenje dogodilo zbog više sile. Eko Explorations d.o.o., u slučaju neizvršenja obveza iz aranžmana preuzetih prema putniku, nadoknadit će putniku štetu koju je ovaj pretrpio, ali najviše do visine cijene ugovorenog aranžmana. Eko Explorations d.o.o. neće odgovarati putniku zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim domaćim propisima i međunarodnim konvencijama.

 

11. PRTLJAGA

 

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Eko Explorations d.o.o. ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.

U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

12. PUTNO OSIGURANJE

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Eko Explorations d.o.o., pri čemu Eko Explorations d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik.

 

13. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PUTNIKA

 

Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inozemstvu u opsegu i po uvjetima koji su utvrđeni sporazumom države u kojoj putnik boravi i Republike Hrvatske, ako je takav sporazum potpisan. Informacije o tom pravu valja pribaviti prije polaska na put.

 

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Eko Explorations d.o.o., i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Eko Explorations d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Eko Explorations d.o.o. će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

Ukoliko je zbog krivnje Eko Explorations d.o.o. došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dok Eko Explorations d.o.o. ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju pokretanja sudskog postupka bit će nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

 

 

PRILOG I. – Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17

 

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija Eko Explorations d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

 

Turistička agencija Eko Explorations d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

 

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:

 

– Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

– Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

– Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

– Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

– Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

– Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati:

– Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

– Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

– Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

– Organizator/prodavatelj Eko Explorations d.o.o. osiguran je kod Euroherc Osiguranje d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom (Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, zg@euroherc.hr, +385 (0)1 6004 209, OIB 22694857747) ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti. Sklopljena osiguranja:

 

  1. Osiguranje jamčevine paket-aranžmana: ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Broj police 804152610.

  2. Osiguranje od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. Broj police 804152608.

  3. Osiguranje osoba od posljedica nezgode, osigurani rizici smrt i trajni invaliditet. Broj police 804152609.

 

Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 i Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html

 

 

PRILOG II. – Politika zaštite osobnih podatka klijenata, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

 

Eko Explorations d.o.o. sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje Ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dragovoljno. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime više putnika potvrđuje da je ovlaštena zastupati sve putnike imenovane u rezervacijskom obrascu te dostaviti njihove podatke agenciji. Od kupca se traži samo nužne podatke za izradu rezervacije / sklapanje Ugovora te pružanje / izvršenje usluga u skladu s Ugovorom.

 

U slučajevima kad je Eko Explorations d.o.o. posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za sklapanje Ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju (npr. podaci potrebni za izradu police osiguranja kod osiguravajuće kuće, podaci potrebni za rezervaciju avio ili brodske karte, rooming lista koja se dostavlja smještajnoj jedinici, podaci o gostima koje sukladno zakonskim odredbama o boravišnim pristojbama prikupljaju lokalne turističke zajednice itd.) ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – sklapanje Ugovora i izvršenje ugovornih obveza i usluga.

 

Pravo uvida u podatke klijenata / službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela). Ovlašteni predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije. Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.

 

Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem rezervacijskih obrazaca su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj telefona / mobitela, kontakt e-mail.

 

U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, Eko Explorations d.o.o. može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dragovoljno. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, Eko Explorations d.o.o. od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. U slučaju da klijent dostavi podatke iz kategorije posebno zaštićenih osobnih podataka (npr. podaci o zdravstvenom stanju), klijent daje svoju privolu za obradu tih podataka u svrhu izvršenja Ugovora – pružanje posebnih usluga.

 

Eko Explorations d.o.o. prikuplja i obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na službenoj stranici www.goexplorecroatia.com i www.greenyogitraveler.com te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u organizaciji Eko Explorations d.o.o.; podatke koje klijenti upisuju u pred-registracijske i newsletter obrasce; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte / službena korespondencija.

 

Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:

 

Plaćanja – račun Raiffeisen banke: rba.hr

Online plaćanja putem Transferwise sustava: transferwise.com

Gmail & Google: https://cloud.google.com/security/gdpr

MailChimp: https://mailchimp.com/legal

Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr

Oglasi koji se klijentu prikazuju putem Googlea i društvenih mreža ne moraju nužno biti rezultat prikupljenih podataka o klijentu i/ili kolačića budući da se oglasi prikazuju čak i u slučaju brisanja / blokiranja istih, ali su manje relevantnih sadržaja. Više o politici oglašavanja putem Googlea i društvenih mreža, klijenti mogu pronaći na službenim stranicama pojedinog servisa.

 

Putovanja i projekti u organizaciji Eko Explorations d.o.o., u svrhu legitimnih interesa tvrtke te javnog interesa, podložni su fotografiranju i snimanju od strane službenih fotografa i snimatelja, kao i predstavnika medija. Riječ je o fotografijama i snimkama nastalima tijekom javnih događanja (event, grupno putovanje, itd.) na javnim površinama / unutar javnih prostora, a iste se koristi u medijskim objavama kao i marketinškim promocijama samih događanja i putovanja, čime se ne narušava pravo klijenata na zaštitu privatnosti.

 

Uzimajući u obzir legitimne interese klijenata te legitimne interese Eko Explorations d.o.o., kontakt podatke koje su klijenti dostavili koristi se u svrhu informiranja klijenata o: rokovima plaćanja i dugovanjima za rezervacije koje su u tijeku; svim bitnim informacijama ili eventualnim izmjenama vezanima uz ponude i ugovore; završnim obavijestima uoči putovanja; popustima koje klijent može ostvariti; novim ponudama koje bi klijenta mogle zanimati na osnovu ranije iskazanog interesa. Klijent zadržava pravo da se u bilo kojem trenutku odjavi s newsletter liste (klikom na “Odjava”) te više neće primati obavijesti o novim ponudama i popustima. Jednako tako klijent se u bilo kojem trenutku iznova može prijaviti na newsletter listu / obnoviti svoju privolu za korištenjem podataka u marketinške svrhe.

 

Klijent ima pravo od Eko Explorations d.o.o. zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva Eko Explorations d.o.o. izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

 

Eko Explorations d.o.o. ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.).

 

Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: elektroničkom poštom na info@greenyogitraveler.com ili info@goexplorecroatia.com ili pisanim zahtjevom upućenim na adresu sjedišta – Eko Explorations d.o.o., Petrinjska 51, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 

Svim razumnim zahtjevima klijenata Eko Explorations d.o.o. udovoljit će bez naknade i bez nepotrebne odgode. Sukladno članku 12., točka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako su zahtjevi klijenta očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, Eko Explorations d.o.o. iskoristit će zakonsko pravo naplate razumne naknade za administrativne troškove pružanja informacija ili odbiti postupiti po zahtjevu. Sukladno članku 14., obvezu pružanja informacija nije potrebno nametati ako klijent već posjeduje tu informaciju (od ranije je upoznat koje je podatke dostavio), ako je bilježenje osobnih podataka propisano zakonom (npr. evidencija turista) te ako je pružanje informacije klijentu nemoguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor.

 

Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).

 

Internetske stranice na kojima možete pronaći Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća: http://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf i Zakon o provedbi Opće uredbeo zaštiti podataka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

ODGOVORNI ORGANIZATOR:

 

Eko Explorations d.o.o.

 

Sjedište: Petrinjska 51, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

ID kod: HR-AB-01-081064291

 

OIB: 17409590612

 

Direktor: Gorana Bajčetić

 

 

U Zagrebu, 01. veljače 2018.

bottom of page